zoeken
algemene-voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen
a) Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, trainings-, coachings- tekst-, redactie- en adviesovereenkomsten tussen Karel Witteveen Creatief denken en schrijven (verder te noemen onder de eigennaam) en opdrachtgevers, dan wel hun rechtsopvolgers.


Artikel 2 Overeenkomsten
a) Alle overeenkomsten tot het uitvoeren van opdrachten door Karel Witteveen, komen tot stand door schriftelijke bevestiging van de opdrachtgever aan Karel Witteveen.

b) In een eenmaal getekende overeenkomst door zowel opdrachtgever als Karel Witteveen kunnen geen wijzigingen meer worden aangebracht. Indien opdrachtgever wijzigingen van voorwaarden of aanpassingen voorstelt, zal Karel Witteveen, na acceptatie hiervan, opnieuw een offerte uitbrengen die opdrachtgever dient te ondertekenen. Hiermee vervalt de eerder uitgebrachte overeenkomst.


Artikel 3 Annulering
Ingeval van annulering door een opdrachtgever van een overeengekomen trainings-, coachings- of adviesopdracht, gelden de volgende bepalingen:
- Annulering tot 8 weken voor aanvangsdatum: 0 %;
- Annulering tussen 4 en 8 weken voor aanvangsdatum: 50 % van het voor de opdracht overeengekomen totaaltarief;
- Annulering tussen 0 en 4 weken voor aanvangsdatum: 90 % van het voor de opdracht overeengekomen totaaltarief;
- Ongeacht het aantal weken waarbinnen de opdrachtgever een opdracht annuleert, worden de reeds voorbereidende werkzaamheden in rekening gebracht;
- Annulering dient schriftelijk, per fax of e-mail te geschieden. Als annuleringsdatum geldt de datum van het poststempel, de fax- of emaildatum.

Artikel 4 Tarieven
Trainingen en workshops
De kosten hiervan worden berekend per dagdeel (ochtend, middag, avond) of op een andere door Karel Witteveen aangegeven wijze. Het tarief wordt per opdracht vastgelegd in een opdrachtbevestiging/overeenkomst.
De trainingen en workshops zijn vrij van BTW.

Advies, tekst, redactie en coaching
De kosten voor advies, tekst/redactie en coaching worden berekend per opdracht, dagdeel of per uur. Het tarief wordt per opdracht vastgelegd in een opdrachtbevestiging/overeenkomst. Naast de kosten voor de uitvoering van het schrijven, redigeren en de eindredactie van teksten alsmede het geven van adviezen en coaching, rekent Karel Witteveen het wettelijke vastgestelde BTW-tarief, alsmede een in de opdrachtbevestiging of overeenkomst vastgesteld bedrag per kilometervergoeding.

Artikel 5 Betalingsvoorwaarden
a) Wijze en tijdstip van facturering gebeurt in overleg met de opdrachtgever en wordt vastgelegd in de opdrachtbevestiging/overeenkomst. Dit geldt voor alle soorten diensten en opdrachten. Betaling van geleverde diensten dient uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te gebeuren, tenzij anders is overeengekomen.
Reclames tegen een facturering dienen binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te worden ingediend.
b) Mocht Karel Witteveen vanwege invordering van achterstallige bedragen de diensten van derden inschakelen, dan verplicht de opdrachtgever zich tot de buitengerechtelijke kosten en wettelijke rente.
Bij geschillen die tussen opdrachtgever en Karel Witteveen mochten ontstaan, wordt de bevoegde rechter ingeschakeld.

Artikel 6 Eigendoms- en auteursrecht
a) Van al het door Karel Witteveen verstrekte les- en oefenmateriaal, alsmede instrumenten, modellen en technieken, berusten de auteurs- en eigendomsrechten bij Karel Witteveen.
b) Daar waar auteurs- en eigendomsrechten bij anderen berusten, zal dit op het les- en oefenmateriaal en de overige middelen worden vermeld.
c) Openbaarmaking van bovengenoemd materiaal kan alleen geschieden na schriftelijk verkregen toestemming van Karel Witteveen.


Artikel 7 Aansprakelijkheid
a) Karel Witteveen verplicht zich alles in het werk te stellen de overeengekomen opdrachten zorgvuldig, deskundig en bekwaam uit te voeren, waarbij het belang van de opdrachtgever en de deelnemers centraal staan.

b) De aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door tekortkomingen van Karel Witteveen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Karel Witteveen voor de werkzaamheden van de opdracht heeft ontvangen.


Artikel 8 Toepasselijk recht
Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

algemene-voorwaarden spiegelbeeld